V šolskem letu 2016/2017 smo na Osnovni šoli Neznanih talcev Dravograd prvič sodelovali v programu Zdrav življenjski slog (ZŽS). Prinesel je ogromno pozitivnega učencem in šoli, omogočil je tudi zaposlitev novega strokovnega delavca.

Prvi teden septembra smo namenili promociji programa pri vsaki uri športa v vsakem oddelku na matični šoli in podružnični šoli (PŠ) Libeliče. V prvi triadi smo v vsakem razredu izvedli tudi uro, kot primer vadbe, kako bodo ure ZŽS potekale. Na koncu ur smo razdelili prijavnice, izpolnjenih  smo jih prejeli kar 294. Učence smo nato razdelili v 11 skupin; 9 skupin na matični šoli (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 5.6A, 7.8.9A) in dve skupini na PŠ Libeliče (1.2.3A in 4.5A). Pričakovati je bilo delni osip, saj ob prijavah urnik še ni bil oblikovan. Ko smo razporedili vseh 22 ur pouka na urnik, je največjega osipa bila deležna skupina najstarejših, saj so njihove ure bile tudi najpozneje na urniku. Prioriteta nam je bila, da obdržimo na vadbi najmlajše in jih postopno uvajamo v zdrav način življenja in z njimi gradimo v prihodnje.

Po dobrem mesecu so se natančneje oblikovale vadbene skupine, ko smo se med seboj uskladili učitelji in ko so se učenci navadili na dodatno dejavnost. V obeh prvih razredih smo imeli vadbo enkrat v veliki in enkrat v mali telovadnici, prav tako enkrat po pouku in enkrat pred poukom. Skoraj vsi prijavljeni učenci so redno obiskovali ure, odsotni pa so bili največkrat zato, ker so zjutraj zamujali v šolo. Tako so bile ure po pouku malenkost bolj obiskane. V drugih razredih je bila razporeditev drugačna, vedno so imeli ZŽS na urniku po pouku, vendar prav tako  enkrat v veliki in enkrat v mali telovadnici. Zaradi udeležbe učencev na treningih košarke in nogometa jih je nekaj na začetku odpadlo, a smo med letom učence vseeno vključili v vadbo ter jih »spustili« prej na naslednjo aktivnost. V tretjih razredih so bile ure na urniku po pouku ob ponedeljkih in petkih. Tukaj je udeležba najbolj nihala,  vzrok bi bilo treba še poiskati. V zimskem času je bila udeležba nižja kot na začetku in na koncu leta. Skupina četrtošolcev je imela vadbo enkrat pred poukom in enkrat po pouku. Na preduro so hodili skoraj vsi prijavljeni učenci, saj so otroci raje prišli prej v šolo kot ostali po pouku. Največ prijavljenih učencev je bilo v skupini peto- in šestošolcev, a je bil obisk skromnejši. Veliko učencev se je že na začetku leta opravičilo, da imajo takrat druge obveznosti. V prihodnje bi bilo smotrno uvrstiti njihovo vadbo prej po urniku. Skupina tretje triade je bila maloštevilna, a so učenci redno prihajali na vadbo. Na PŠ Libeliče je bilo v program prijavljenih 34 od 37 otrok, združeni prvi trije razredi so imeli vadbo pred uro, učenci 4. in 5. razreda pa so na vadbo vračali v šolo popoldan. Obisk je bil tu skoraj vedno 100-odstoten. Sobotna vadba je bila v prvi meri namenjena učencev nižjih razredov, odzvali  so se odzvali v velikem številu. Najmanjše zanimanje je bilo za smučarski tečaj, a je treba poudariti, da je bil ta ponujen le učencem četrtih in petih razredov.

Oblikovanje letne priprave na pouk je bilo zaradi vključenosti v projekt prvo leto in nepoznavanja dinamike kar naporno, a gledano nazaj zelo uspešno. Glede na veliko število ur tedensko smo predvideli 32 tednov pouka, realizirali pa smo 34 tednov pouka. Pri načrtovanju bo v prihodnje treba natančneje upoštevati šolski koledar, šole v naravi in dneve dejavnosti. Počitniška vadba je bila predvidena v zimskih počitnicah, kar smo tudi izvedli. Na smučišču Bukovnik smo imeli nadaljevalni tečaj smučanja za četrti in peti razred. Učenci so imeli kar solidno predznanje, a je bilo prostora za izboljšave še kar nekaj. Sobotnih dejavnosti ni bilo veliko; pohod s starši ob dnevu hoje, predbožična vadba v telovadnici, organizirana čistilna akcija in sodelovanje na prireditvi Šport in Špas. Zaradi vseh teh dodatnih dejavnosti smo ure končali že konec maja, kar približno sovpada s predvidenim rokom.

Pri sami organizaciji vadbe, usklajevanju in realizaciji smo veliko sodelovali s športnimi pedagogi na šoli, s katerimi smo se dobro ujeli. Usklajevanje pripomočkov, prostorov in opreme je postalo med letom rutinsko. Program ZŽS je bil s strani drugih učiteljev in vodstva dobro sprejet. Poleg očitnega razloga, povečanja športne aktivnosti otrok, so učitelji opazili tudi navdušenje otrok nad vadbo. Z vodstvom smo redno sodelovali pri oblikovanju vadb, sobotnih in počitniških dejavnosti ter pri nakupih športnih pripomočkov. S svetovalnimi delavci in razredniki smo se posvetovali o posebnostih določenih učencev, ki so bili vključeni v vadbo. Sodelovanja s starši ni bilo veliko, predvsem je potekalo po e-pošti. Nekaj usklajevanja je bilo pri počitniških dejavnostih. Veliko otrok učiteljev je bilo vključenih v vadbo in tako smo dobili tudi direktne povratne informacije od staršev.

Vadbo smo popestrili s predstavitvami športnih društev, ki delujejo v kraju. Na naše povabilo so se tako odzvali Košarkaški klub Dravograd, Judo klub Dravograd, Planinsko društvo Dravograd in planinski krožek na šoli, Društvo lokostrelcev Dravograd in Kegljaški klub Interokno. Po predstavitvah se je nekaj učencev vključilo v vadbo juda, prijavnice pa smo razdelili tudi v sodelovanju z lokostrelskim društvom in kegljaškim klubom. V prihodnje si bomo prizadevali pripraviti predstavitve še  drugih društev iz širše okolice, ki prav tako gojijo športne dejavnosti mlajših.

Učenci so v program vključeni prostovoljno. Opazili smo, da otroci radi prihajajo na vadbo, se je veselijo in dobro sodelujejo. Ob koncu leta smo učence spraševali po razlogih, zakaj so vključeni v vadbo, in o njihovih izkušnjah. Velika večina se vadbe udeležuje zaradi sproščenega vzdušja in zabave skozi igro, zaradi gibanja in spoznavanja novih športov ter zaradi vključenosti prijateljev. Vključenost v projekt pa je otrokom prinesla nekaj dodatnih možnosti. Na urniku je bilo tako več ur športa,  deležni pa so bili tudi vodene vadbe ob določenih sobotah in v počitnicah. Na urah so se srečali z novimi vsebinami, ki jih učni načrt za športno vzgojo ne vsebuje; se spoznavali z ameriškim nogometom, dodgeballom, slacklineom, hokeju z roko, aerobiko, prilagojenim baseballom itd. V prihodnje nameravamo otroke peljati tudi na več vsebin zunaj šole.

Program ZŽS 2016/2017 smo zaključili uspešno. Sredstva programa so se v veliki meri porabila za obnovo osnovnih pripomočkov v telovadnici in na PŠ Libeliče. S tem smo omogočili nemoten potek športa na šoli za nadaljnjih nekaj let in otrokom zagotovili primerne športne rekvizite, s katerimi rokujejo. Ob nadaljevanju programa bomo velik poudarek dali ohranjanju zdajšnjih rednih udeležencev in privabljanju novih. Oblikovati želimo manj skupin, kar bi pomenilo prijaznejši urnik otrokom in posledično večji obisk. Obdržati želimo vadbo na PŠ Libeliče, po možnosti pa dodati še vadbo na PŠ Črneče.

Ob koncu bi se zahvalili Zavodu za šport RS Planica, ministrstvu, vodstvu OŠ Neznanih talcev Dravograd in vsem, ki so pripomogli k uspešni izpeljavi programa. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja.

 

Matej Kodrin, mag. prof. šp. vzg.