Select menu item

MEDI KOROŠKA AJDA

MEDI KOROŠKA AJDA: Potencial čebelarstva in koroške ajde za ustvarjanje novih dejavnosti in prihodkov na koroškem podeželju

Kmetija Murenhof, Polona Ramšak je na 6. Javni poziv EKSRP za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014-2020) prijavila projekt »MEDI KOROŠKA AJDA: Potencial čebelarstva in koroške ajde za ustvarjanje novih dejavnosti in prihodkov na koroškem podeželju«. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katere vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s strani katere je bila izdana Odločba o pravici do sredstev, ki potrjuje sofinanciranje projekta v višini 4.529,41 €. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Povzetek projekta:

Naziv projekta:

MEDI KOROŠKA AJDA: Potencial čebelarstva in koroške ajde za ustvarjanje novih dejavnosti in prihodkov na koroškem podeželju

 

Nosilec projekta:

Kmetija Murenhof, Polona Ramšak

Partnerji:

– Kmetija Lipnik, Sara Berglez Zajec (ekonomski sektor)

– Čebelarsko društvo Radlje ob Dravi (zasebni sektor)

– Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd (javni sektor)

Vodja projekta:

Polona Ramšak

Ukrep M19; Podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

TP:

1 Ustvarjanje novih delovnih mest

UKREP:

1. C Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme

Utemeljitev projekta

V okviru projekta partnerji aktivirajo tradicionalno dediščino koroške ajde in čebelarstva. Komplementarni splet pilotnih aktivnosti postavlja temelje za ustvarjanja novih inovativnih dejavnosti in prihodkov na podeželju s poudarkom na uporabi koroške ajde za zelene ekosistemske rešitve in razvoj zelenega varnega turizma in gastronomije v luči nove gospodarske realnosti po epidemiji COVID-19 .

Namen in aktivnosti projekta:

Opis stanja: Med in ajda imata v Koroški regiji bogato tradicijo in velik potencial na področju kulinarike in turizma. Bogata so znanja na področju čebelarstva (vendar na območju Koroške obstaja le 1 kmetija v Mislinjski dolini, ki ponuja doživetja povezana z apiturizmom), ohranjena so avtohtona semena ajde (le redke koroške kmetije ohranjajo avtohtono seme) ter zanimiva kulinarična tradicija povezana z ajdo in čebeljimi pridelki, vendar projektov, ki bi ta potenciala povezalo (ter integriralo okoljevarstveno komponento-težave z zakisanostjo tal na območju polj zgornje Dravske doline) in aktiviralo na območju LAS do danes ni zaznati.

Namen naložbe: V sodobnem času okoljskih kriz povezanih z onesnaženjem tal in voda ter nove gospodarske realnosti vezane na COVID-19 krizo je nujna transformacija in inovacija obstoječe prehranske in turistične ponudbe in pristopov. Projekt ponuja odgovore na aktualno problematiko nove »COVID« realnosti in rešuje s tem povezane izzive (varen zeleni turizem, samooskrba, naravne lokalne in okolju prijazne rešitve, ki temeljijo na endogenih potencialih). Izpostavlja potencial čebelarstva in koroške ajde za ustvarjanje novih dejavnosti in prihodkov na koroškem podeželju. Aktivnosti so razdeljene v 4 tematske sklope: Demonstracijski Ekološki koraki za sanacijo zakisanih njivskih površin, Aktivacija ajde in čebelarskih produktov za koroško prehransko samooskrbo, Pilotni prikaz aktivacije čebelarstva in tradicije pridelave koroške ajde za razvoj zelene doživljajske turistične ponudbe ter Informiranje in obveščanje javnosti. 4 partnerji inovativno povežejo in aktivirajo tradicionalno dediščino čebelarstva in ajde ter z demonstracijskimi aktivnostmi osmislijo njen potencial na področju okoljevarstva, turizma in gastronomije.

Koristi za ciljne skupine bodo: Demonstracijska komponenta projekta bo koristila: Kmečkim gospodarstvom v obliki dobre prakse kako trajnostno sanirati degradirana območja z ekosistemskim pristopom in namenom dodane vrednosti za diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, razvoj čebelarske dejavnosti in za plemenitenje primarne dejavnosti. Podjetniki, podjetnice in ženske na podeželju, bodo dobili idejni potencial za inovacije in nadgradnje aktualne ponudbe na področju varnega zelenega turizma, čebelarstva, kulinarike, aktivnega življenjskega sloga in etnološko-kulturnih vsebin. Mladim pod 30 let bodo ponujene ideje za karierno orientacijo, spodbujano bo lokalno podjetništvo, samooskrbnost, zdrava prehrana in aktiven življenjski slog. Učna komponenta bo koristila vsem ranljivim ciljnim skupinam (starejšim, starejšim brezposelnim, ženskam in mladim) na področju vseživljenjskega učenja, zdrave lokalne prehrane, pridobitev novih znanj, ki lahko prispevajo k večji zaposljivosti ter dostopno učno infrastrukturo v naravi, v podeželskem njim dostopnem okolju.

CILJI

 

Cilj projekta je: postavitev temeljev za nadaljnji inovativni razvoj in dolgoročno ohranjanje dediščine tradicionalnega čebelarstva in pridelave koroške ajde.

Dolgoročni cilji projekta so: Ustvariti podporno okolje za razvoj nekmetijskih dejavnosti tematsko povezanimi s čebelarstvom in ajdo z namenom ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest, vsebinsko prispevati k ponovnemu zagonu varne zelene turistične dejavnosti po turistični gospodarski krizi zaradi epidemije ter zagotoviti medgeneracijski prenos znanja in ohranjati nesnovne in snovne etnološke dediščine.

STROŠKOVNI NAČRT:

skupna vrednost z DDV (€)

skupna vrednost brez DDV (€)

upravičen strošek (€)

delež sofinanciranja

znesek sofinanciranja (€)

lastna sredstva (€)

6103,16 €

5328,72 €

5328,72 €

85%

4.529,41 €

1.573,75 €

Način financiranja:

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

LOKACIJA IZVAJANJA PROJEKTA:

Projekt se izvaja na območju 3 občin iz območja LAS MDD:

Dravograd, Podvelka in Radlje ob Dravi.

TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA PROJEKTA:

Predviden začetek projekta je meseca novembra 2021, predviden konec pa v oktobru 2022.

Povezave do spletnih strani:        

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/sl/

Dostopnost