Select menu item

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
Trg 4. julija 64
2370 Dravograd
telefon: 02 872 08 50 fax: 02 872 08 62
Odgovorna uradna oseba: Lovro Plimon, ravnatelj
tel.: 02 872 08 52,el. naslov: lovro.plimon@os-dravograd.si
Datum prve objave kataloga: 6. 4. 2006
Datum zadnje spremembe: 1. 9. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.os-dravograd.si
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda:
 • osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Organigram zavoda
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Lovro Plimon, ravnatelj
tel.: 02 872 08 52
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
Državni predpisi
Predpisi EU
 • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
 • V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
 • Seznam zaposlenih
 • Seznam učencev s posebnim statusom
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Urniki oddelkov za tekoče šolsko leto
 • Urnik učencev za tekoče šolsko leto
 • Šolski koledar za tekoče šolsko leto
 • Cenik malic in kosil za tekoče šolsko leto
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

 

3. Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov
Ime in priimek: Katja Tretjak, univ. dipl. prav.
Delovno mesto: Pravnica, zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje
Elektronski naslov: katja@czpp.si
Telefon: 059340912
Dokumenti ZVOP-2
Zakon o zaščiti prijaviteljev ZZpri
Dostopnost