Namen šole je opravljanje vzgojno-izobraževalnega  dela  po predvidenem učnem načrtu. Opravljamo osnovnošolsko dejavnost in se trudimo vnašati v delo na šoli sodobne metode in oblike dela, sodobne didaktične pripomočke, aktualiziramo dogodke, obravnavamo življenjske teme in omogočamo razne dejavnosti, s katerimi pridobivajo naši učenci nove spretnosti, znanja in izkušnje.

V ta namen organiziramo letno in zimsko šolo v naravi za pete in šeste razrede, naravoslovni teden na CŠOD-ju za sedme razrede ter bivanje na CŠOD Peca za prve razrede. Učenci tretjih razredov imajo plavalni tečaj, učenci petih imajo kolesarski tečaj in dodatno računalniško opismenjevanje, učenci  šestih fakultativni pouk nemščine kot drugega tujega jezika. Po Pravilniku o normativih in standardih izvajamo neobvezne in obvezne izbirne predmete. Nudimo jim širok izbor interesnih dejavnosti. Izvajamo dodatni pouk za nadarjene učence, dopolnilni pouk za učence z učnimi težavami, učence vključujemo v razne projekte z različnih področij, učenci pripravljajo raziskovalne naloge, tekmujejo na različnih področjih, izvajamo dneve dejavnosti, učenci aktivno sodelujejo na otroškem parlamentu, šola se povezuje z lokalno skupnostjo, društvi, javnimi zavodi v kraju in s srednjimi šolami. Preventivno delujemo na zdravstvenem področju, varnem internetu in bontonu na internetu. Velik poudarek dajemo sodelovanju s starši. Učitelji poskušajo zaznavati sprotne  probleme in jih takoj reševati.


Učence vzgajamo v strpne, spoštljive in odgovorne državljane. Poudarjamo pomen prostovoljstva in medgeneracijskega povezovanja. Velik poudarek dajemo vseživljenjskemu učenju. Skrbimo za zdrav duh v zdravem telesu.

Danijela Ledinek, ravnateljica šole.

VARNO V ŠOLI

PRIPOROČILA V ČASU EPIDEMIJE

POSKRBIMO ZA SVOJE DOBRO POČUTJE

KER POGOVOR DAJE MOČ

ŠOLA NA DALJAVO

TOM TELEFON

POUK NA DALJAVO - NE POZABI

PROJEKT POGUM

Opozarjanje na šolo AMD Dravograd

ZADNJE SLIKE

PRIJAVA