Select menu item

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šol. letu 2024/25 učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov. Učenci bodočega 4., 5. in 6. r. na naši šoli izbirajo med sledečimi predmeti: drugi tuj jezik-nemščina, šport, tehnika, računalništvo in umetnost.

  • Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za najmanj 12 učencev, v skupini pa je lahko največ 28 učencev, izjeme so kombinirani oddelki na podružnicah.
  • V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.
  • Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom.

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure. Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo.

O izbiri bodo učenci in starši pisno obveščeni pred koncem šolskega leta.

Seznam neobveznih izbirnih predmetov 

Dostopnost